วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

1. แป้นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นแบบใด
ก. ASDF Keyboard
ข. QWERTY keyboard
ค. DVORAK keyboard
ง. ASDFJKL Keyboard


2. ROM ย่อมาจากอะไร
ก. Read Online Memory
ข. Read On Memory
ค. Real Only Memory
ง. Read Only Memory

3. RAM ย่อมาจากอะไร
ก. Record Access Memory
ข. Real Access Memory
ค. Random Access Memory
ง. Rio Accessories Memory

4. เทคโนโลยี RISC ของ Intel ย่อมาจากอะไร
ก. Random instruction set computer
ข. Real instruction set computer
ค. Reduce instruction set computer
ง. RAM instruction set computer

5. ในเรื่องของมาตรฐานสี RGB ย่อมาจากอะไร
ก. Record Gold Binary
ข. Red Gold Blue
ค. Red Green Blue
ง. Red Gold Black

6. ภาษาที่นิยมในเครื่อง AS/400 คือภาษาใด
ก. COBOL
ข. RPG
ค. VB
ง. ASP

7. การกำหนด CHMOD 711 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด
ก. RWX--X--X
ข. RWX------
ค. RWXRWXRWX
ง. RWX-W--WX

8. การกำหนด CHMOD 777 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด
ก. RWX--X--X
ข. RWX------
ค. RWXRWXRWX
ง. RWX-W--WX

9. การกำหนด CHMOD 646 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด
ก. RWX--X--X
ข. RWX------
ค. RW-R--R-X
ง. RWX-W--WX

10. การกำหนด CHMOD 700 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด
ก. RWX-W--WX
ข. RWXRWXRWX
ค. RWX--X--X
ง. RWX------

11. การกำหนด CHMOD 723 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด
ก. RWX------
ข. RWX-W--WX
ค. RWX--X--X
ง. RWXRWXRWX

12. เขตข้อมูลที่เป็นหลัก ในการเรียงลำดับระเบียนเรียกว่าอะไร
ก. Foreign key field
ข. Secondary key field
ค. Primary key field
ง. Super key field

13. SCSI ย่อมาจากอะไร
ก. Speed Computer System Interface
ข. Small Computer System Interface
ค. Special Computer System Internet
ง. Spacial Control System Internet

14. ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL)ย่อมาจากอะไร
ก. Speed Question Language
ข. Speed Query Language
ค. Structured Query Language
ง. Structured Question Language

15. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีโครงสร้างภายในเหมือนตัวเก็บประจุ และต้อง refresh เพื่อเติมประจุขณะใช้งาน
ก. DRAM
ข. SRAM
ค. BRAM
ง. ARAM

16. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีโครงสร้างภายในแบบฟลิบฟลอป โดยใช้ transister 2 ตัวไขว้กัน จะคงสภาพ และไม่ต้อง refresh
ก. DRAM
ข. SRAM
ค. BRAM
ง. ARAM

17. XON/XOFF เป็นโปรโตรคอลที่ใช้ในการสื่อสารแบบใด ที่ใช้ควบคุมด้วยสัญญาณเปิดปิดขณะรับส่งข้อมูล
ก. Asynchronous
ข. Synchronous
ค. Batch
ง. Off-line

18. ถ้าต้องการดูเลขลงทะเบียน (Serial number) ของ Microsoft windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel
ก. Network
ข. System
ค. Display
ง. Keyboard

19. คอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก ที่ทำงานได้จริง คือเครื่องอะไร
ก. IBM
ข. Univac
ค. ENIAC
ง. LINUX

20. แฟ้มนามสกุล gZ มักพบในระบบปฏิบัติการใด
ก. Windows
ข. UNIX
ค. OS/2
ง. Apple

21. UUCP ย่อมาจากอะไร
ก. YOU to YOU copy
ข. Unix to Unix copy
ค. Universt to Unix Copy
ง. You to Unix Copy

22. VLSI ย่อมาจากอะไร
ก. Vibration Logical System Integration
ข. Very Large System Indicator
ค. Very Large System Internet
ง. Very Large Scale Integration

23. Priated software คือซอฟต์แวร์เถื่อนที่ Download อย่างผิดกฏหมาย เรียกว่าอะไร
ก. WareS
ข. WareX
ค. WareZ
ง. WareA

24. แฟ้มนามสกุล TAR มักพบในระบบปฏิบัติการใด
ก. Apple
ข. Windows
ค. OS/2
ง. UNIX

25. แฟ้มนามสกุล Z มักพบในระบบปฏิบัติการใด
ก. Apple
ข. Windows
ค. OS/2
ง. UNIX

26. คู่แข่งของ Microsoft office ที่ใช้งานบน Linux คือโปรแกรมใด
ก. Excel
ข. Word
ค. StarOffice
ง. Photoshop

27. โปรแกรมใดที่ใช้สำหรับทำ presentation ในชุด Microsoft Office
ก. Photoshop
ข. Word
ค. Excel
ง. PowerPoint

28. ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร
ก. Wing World Wide
ข. World Wide Web
ค. Wide World Web
ง. World Wing Wide

29. การกำหนดสิทธิด้วย CHMOD จะมี 3 ส่วน แต่ละส่วนคืออะไร
ก. ผู้อื่น เจ้าของ กลุ่ม
ข. กลุ่ม ผู้อื่น เจ้าของ
ค. กลุ่ม เจ้าของ ผู้อื่น
ง. เจ้าของ กลุ่ม ผู้อื่น

30. ระบบ คืออะไร
ก. กลุ่มของแฟ้มข้อมูล
ข. กลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน
ค. กลุ่มของบุคลากรที่มารวมกัน
ง. กลุ่มของอุปกรณ์ทั้งหมด

31. ตู้ PBX ที่ใช้ในองค์กร ใช้เพื่อสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก. ระบบ Leased line
ข. กันฟ้าผ่า
ค. ลดคลื่นรบกวน
ง. ใช้เพิ่มคู่สายให้เหมือนมีมากขึ้น

32. Decrypt หมายถึงอะไร
ก. การเข้ารหัสข้อมูล
ข. การถอดรหัสข้อมูล
ค. การ Hack ระบบ
ง. การ Format ระบบ

33. Encrypt หมายถึงอะไร
ก. การ Hack ระบบ
ข. การถอดรหัสข้อมูล
ค. การเข้ารหัสข้อมูล
ง. การ Format ระบบ

34. ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย 3 สิ่งคืออะไรบ้าง
ก. Hardware Software Peopleware
ข. "การประมวลภาษาธรรมชาติ,หุ่นยนต์,ระบบผู้เชี่ยวชาญ"
ค. คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สัตว์
ง. Palm Notebook Mobile

35. การ merge ข้อมูลหมายถึงการทำลักษณะใดกับข้อมูล
ก. การรวมข้อมูลหลายชุดเข้าด้วยกัน
ข. การแยกข้อมูลออกจากกัน
ค. การสรุปข้อมูลมาทำรายงานประจำวัน
ง. การสรุปข้อมูลมาทำรายงานประจำเดือน

36. ระเบียนข้อมูล (Data record) คือข้อมูลลักษณะใด
ก. การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
ข. การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
ค. ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
ง. การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

37. หน่วยข้อมูล (Data item) คือข้อมูลลักษณะใด
ก. การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
ข. การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
ค. ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
ง. การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

38. แฟ้มข้อมูล (Data file) คือข้อมูลลักษณะใด
ก. การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
ข. การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
ค. การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
ง. ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง

39. Sniffer เป็นโปรแกรมประเภทแหดักข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่อะไร
ก. เก็บ Object code หลังการ compile
ข. เก็บแพคเกจที่ผ่านเข้ามาในเครือข่าย
ค. เก็บ Object code หลังการประมวลผล
ง. เก็บแพคเกจที่ถูกประมวลผลด้วย POP

40. alphameric หมายถึงข้อมูลลักษณะใด
ก. ตัวเลข
ข. ข้อความผสมตัวเลข
ค. ข้อความ หรือตัวอักษร
ง. ตัวพิมพ์ใหญ่
นางสาว พัณณิตา มนตรี เลขที่ 14